سلام.
آبجی آزاده که گم شده . حمید و مهاجر هم که قاطی کرده اند ... هیشکی منو دوس نداره !
ضمنا شما را به خدا یک نظر چیزمثقالی بدهید تا مواضع ما این قدر شفاف نسوزد .
*
آقاهه بدجوری عاشق شده بود ... ناهار که خورد یادش رفت .
undefinedمهاجر
لینک