گفت: ما بی چــِـرا زندگانيم ... شايد هم بی چـــَـرا !

لینک