عكس و صاحبش تزييني هستند!

روسا معمولا پشت ميز می‌نشينند، خدمت می‌کنند و پاهاشان را روی شانه‌ی کارمندها می‌گذارند.

لینک