کدام خری گفته: سکوت علامت رضاست؟!   

می‌آيد می‌نشيند روبه‌روت و از در و ديوار می‌گويد ... و آخرسر هم از چشم‌هات؛ آن‌قدر که بالاخره می‌خندی ... بعد، تا دهانت را باز می‌کنی که بگويی: آ... زود دست می‌گيرد جلوی دهانت؛ ليست بلندبالا را از جيبش درمی‌آورد و می‌گويد: بخوان! بشرطها و شروطها!

لینک