روشن‌فکر   

پسرم! تو بی‌پول‌تر از آن هستی که بتوانی روشن‌فکر بشوی.

لینک