می‌خواهم راه بيفتم ... دوره بيفتم توی دنيا برای تاسيس يک انجمن جهاني؛ برای مبارزه با همه‌ی الطاف اجباری! من بخواهم ته جهنم باشم کدام فرشته را بايد ببينم؟!

لینک