سلام
*
اولی را سر بريدند
ساطور را برداشت و با دامنش پاک کرد و گفت:لطفا همگی لبخند بزنيد!
همه خنديدند،
حتی بزغاله دوم.
لینک