علت!   

گفتند: آخه چرا بچه‌ی مردمو مي‌زنی؟! علتش چيه؟
گفت: اگه علتش رو می‌دونستم که می‌کشتمش!

لینک