شفا   

امامزاده ي مجرب

هی می‌گويی خوب می‌شويم يا نه؟ اين همه امام‌زاده‌ی مجرب هست، بدبخت! يكی‌ش توی همين دربند خودمان!                                     

عكس از حميد

لینک