يادم باشد قصه‌ی طنزآلود دختری را بنويسم، که شب‌ها توی خواب من راه می‌رود، بی آن که بداند صاحب اين نوشته ماه‌هاست خواب ندارد!

لینک