پشت‌سر هر مرد موفقي، زنی بزرگ ايستاده؛ منتهی معمولا مردان موفق، گرفتارتر از آن‌اند که زن بزرگ نام‌برده را هم با خود ببرند.

لینک