جناب حضرت حق!
خفه‌ام کردی با اين امتحان‌ها يا عذاب‌هات.
بس کنيم؟

لینک