سلام .
*
1 -- این باباپرشین هم با این مسخره بازی و آگهی بازیش بابای وبلاگ ما را استخراج کرده ... البته اقتصاد همیشه به فرموده ي برادرمان مرحوم مارکس زیربنا بوده پس این هم توجیه استخراج ابوی وبلاگ .
2 -- دوستان یا سر نمی زنند یا حال ندارند که نظر انورشان را بنویسند ... آن وقت ما گمان می کنیم تنها برای خودمان و حوضمان چیز می نویسیم ... البته شاید هم چون ( چیز ) می نویسیم رفقا آدم حساب نمی کنند.
3 – روی سطل زباله نوشته بودند : از ساعت 9 شب به بعد فقط به دفع زباله بیندیشید .
لینک