وقتی آدم فقط برادر بزرگ‌تر باشد، مزدش هم فقط می‌شود حمالی!

لینک