- سلام عليکم

- عليک السلام

چه می‌خواستی؟

- هیچ، هیچ

فقط خواستم حال‌تان را بپرسم!

 

عمران صلاحی /  ۱۳۶۵

لینک