ابله   

کاندیدای نسل جوان

 

ابلهی ديد اشتری به چـــرا

به دهان برگرفت و زود پريد!

جواد نوری/ همدان

لینک