شلوغ نبود عاشورای شهرری، امسال؛ خيلی از صحنه‌های هميشگی تکرار نشد.

*

می‌گفت: شيعيان هر سال عيد نداشتند، امسال والنتاين ندارند!

*

اين ترس از کجا آمد دوباره؟

لینک