گفت: مرده‌شور این زندگی رو ببره که با چ...‌مثقال بوی عطر، همه‌ی خاطره‌هاش رو سر آدم آوار می‌شه ... .

لینک