اگرچه هنوز نیامده، ولی احتمالا عید مزخرفی باشد عید امسال. به جز این گلدان‌های بنفش باغ طوطی امروزش، و البته عمق فاجعه‌ی مالی که به هر حال امسال کمتر از قبل است.
تو که نیستی و رد پات هم نیست؛نمی دانم به چه چیز باید دل ببندم.
مبارک است؟

لینک