نکبت دوست‌داشتنی   

زمین ... زمین کتافت!

 

اين نکبت اين‌جا نوشته:

اونجا هيچ کس جای ديگری رو تنگ نمی کنه هر کی رو هم که خواستی بگو بياد!...ميای بريم؟ اينجا ديگه نفسم بالا نمياد به خدا! اينجا خیلی جيبم خالی از ستاره شده...اينجا دلم رفت زير کاميون و هيچ جايی قبولش نکردند ...اينجا داشتم وضو می گرفتم که يکهو طوفان شد و يکی زد کاسه آبم رو شکست...اينجا برای موندن خيلی بايد بپردازم من هم که خودت می دونی دستم تنگه...اينجا تا دلت بخواد نمی تونی ...اينجا ... نه بارون ...نه دريا ....نه ستاره ...نه لبخند ...نه بوسه...نه... می آيی برويم؟!

لینک