درخواست   

خواهران دینی‌ام! لطفا مرا یاری کنید
بهر این دل‌خسته‌ی دل‌‌مرده هم کاری کنید

سنم از بیست و چهار این روزها خواهد گذشت...
لطفا از آوردن اطفال خودداری کنید!

لینک