طنز نيوز!   

۱- کلا‌س‌های گل‌آقاييون را به‌شدت دريابيد؛ چون برای اولين‌بار چينن عنوان‌هايی را چنين استادهايی ارائه می‌کنند. مهلت ثبت‌نامش هم تا ۱۹ تيرماه است فقط.

۲- شب شعر طنز شکرخند که سکه هم می‌دهند و می‌شود بعدش آدم برود زن بگيرد يا بالعکس. ضمنا لينک دادن به خود متن، مرد می‌خواهد!

۳- ناصر فيض، طنزپرداز خوب روزگار ما، در غم مادرش سوگوار است؛ هم‌درديم، استاد. 

لینک