خدا گوش نمی کند ...   
سلام .
کسی هست که واسطه ي بین من و خدا باشد ؟
.... به من گوش نمی کند .
یک بار دیگر نامه ي پنجشنبه ام را بخوانید ... و تو خدا ! تو را به خودت بخوانش !

*
این آهنگ را اگر نشنوید ضرر کرده اید .

لینک