دو نقطه دی   
من از لرستان می‌آیم با یک بغل عشق و ماست محلی و ویروس سرماخوردگی. به‌زودی در این محل وب‌لاگ مرحوم ما دوباره نصب می‌گردد.
لینک