سلام
*
بعضی ها فقط ميخواهند دردمند باشند و برايشان فرق نميکند که کجايشان درد بگيرد.
لینک