وقتی درست همان موقع که می خواهیش پیدایش نمی کنی ... آن وقت به زمین و زمان بدبین می شوی .
پناه می بری به هرچه که تو را یاد او بیندازد – یا شاید هرجه یاد او نیندازدت !
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
بعد در این میانه هنوز هم بغض است که پیروز می شود ...
...

لینک