سلام
*
پدربزرگ همه بچه ها را با کمر بند زد و خوابانيد،بعد از اين که هيچ نوه معترضی ندارد کيف کرد.
لینک