سلام .
دوهفته نامه برقی (!) هفت سنگ پس از سال ها تلاش بالاخره راه افتاد ... من این حماسه را به همه آنانی که به سعادت بشریت می اندیشند تسلیت می گویم !
لینک