در هجو آن عزيز !   
هی ! زنخدان دارد آن دلبر ، وليکن چاه نيست
ظلم‌ها کرده به ما ، احمق خودش آگاه نيست

حيف ، پيش عمه و باباش دارم سفته‌ها
ورنه ، جای خواهری ، آن‌قدرها هم ماه نيست !!!
لینک