سلام
*
قاطر را گفتند ابویت کیست...گفت:مرا دایی اسب است.
(عبید زاکانی)
لینک