هفت سنگ چهارم ...   
سلام.
اين هم شماره‌ی چهارم هفت‌سنگ .
اين هم متن من ... خدا کند که دشنامم ندهيد !
لینک