وزغ گلم !!!   
دوستم گفت :
تا به شاهزاده‌ي روياهايت برسي ، توي راه بايد چندين وزغ را ملاقات کني !
گفتم :
يعني وزغ‌ها هم گاز مي‌گيرند ؟!
لینک