سنگينم...   


سلام .
*
سنگينم ، خيلي سنگين ... بغض ناشناس بي همه چيز از ديروز غروب ، دوباره آمده ... از صبح تا الان ، دو تا ليوان چاي خوردم و پايين نرفت ؛ ته حلقم را قلقلک دادم و بالا نيامد ... جايش کجاست ؟ درست کمي زير آن جايي که هميشه بغضم مي‌گيرد .
مي‌گويند مرد بايد که در کشاکش دهر ... من دوباره دو روز است که زير سنگ آسياب له شده‌ام !
لینک