پايان و آغاز ...   
به نام فروزنده‌ي ماه و ناهيد و مهر

پايان دغدغه‌ي اول ...
آغاز دغدغه‌ي دوم ... .

*

به او سفارش کردند که هر وقت عصباني مي‌شود ، توي آينه خودش را زياد ببيند ... .
58968 آينه را تا به حال شکسته و هنوز فکر مي‌کند عصباني است .

لینک