سکسکه !   
وقتي رييس بعد از مدت‌ها سکسکه نکرد ، همه گفتند ايشان بالاخره با برگزاري رفراندوم موافقت فرمودند ... .
فردا که اسهال گرفت ، همه‌ي کانديداها را اعدام کردند !
لینک