دیوار فروریخت؛ حالا دیگر نوبت مرده خورهاست ... .

/ 6 نظر / 4 بازدید
راحله

مرده های گور به گور ! زنده های در به در ...

صحرا

در رابطه با مطلب قبل (يعني دير رسيدم ؟)با توجه با اينكه بنده در كلاسهاي فشرده فهم و باور اولويت جنس اول ثبت نام شده ام و به طور مداوم و مستمر شركت داده ميشوم ميخواستم اجازه بگيرم اولين سفارش بيانيه را بدهم كه از قرار دير رسيدم حالا نوبت مرده خورهاست (!!)دائمتان!! برقرار !!

هدی

با حلوا حلوا کردن که مرده خور سیر نمی شه!!!! دائما دائم باش....تا بعد

ملک الموت

به به !!عجباژ۱۱ما خيال ميکرديم فقط خودمون ملک الموت هستيم!! اما ميبينيم که پا توی کفش يکی ديگه کرديم.خلاصه ببخشيد