يادم باشد قصه‌ی طنزآلود دختری را بنويسم، که شب‌ها توی خواب من راه می‌رود، بی آن که بداند صاحب اين نوشته ماه‌هاست خواب ندارد!

/ 5 نظر / 3 بازدید
مجتبی

زدی تو کار بی خوابی؟! بيچاره دخترک که منتظر خواب توئه!!! نمی دونه که همچين دلبری هم نيستی!!! ;)

پاني

دخترک روی پنجه ی پا بی صدا،راه می رود،و چشمهای بی خوابی که در تاريکی نگاهش می کند را نمی بيند...

صحرا

سلام ..تو که دستت به نوشتن آشناست /دلت از جنس دل خسته ماست ...دل دريا رو نوشتی همه دنيا رو نوشتی /دل ما رو بنويس ...يادت باشد قصه طنز آلود ديگری هم بنويسی من شخصا قول ميدهم زار زار بخندم !!

هري هالر

از اين سفره ای که پهن است يک سيخ جگر سهم ما را هم کنار بگذاريد.می برم.

حميد

فكر كنم يك درام هميشه جاويد بشه ...