سلام .
*
بچه ها گریه می کنند ...

بچه ها گریه می کنند . دارند بهانه می گیرند . داد می زنند . هوار می کشند . لباس بابا را جر می دهند . بچه ها گریه می کنند . پسرک خوش تیپی را نشان می دهند که حتما بستنی خوشمزه ای را لیس می زند . فریاد می زنند و با مشت به پای بابا می کوبند . بچه ها گریه می کنند . پارسال هم همین طور شد : بابا به خاطر شلخته بازیشان هم گوششان را کشید هم نبردشان ددر . بچه ها گریه می کنند . می دوند به طرف پسرک ... بستنی اش را با دست می زنند تا بیفتد روی زمین . بعد درمی روند و زبانشان را برایش بیرون می آورند . پسرک مبهوت می ماند ولی گریه نمی کند . بچه ها گریه می کنند . بچه ها نگاهشان به آسمان است . بابا وعده ي یک بستنی بهتر را می دهد . بابا از پسرک دلجویی هم نمی کند . بچه ها به این کارشان افتخار می کنند . پسرک آرام می رود . بچه ها گریه می کنند .
*
کاش طوری بمانیم که فردا حالمان از کارهایی که نکرده ایم به هم نخورد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
لولک

سامولیک..... از دخمه چه خبر؟؟؟؟؟ هاهاها ...می خوام آش ب÷زم با یه وجب روغن!! بیا خودت می فهمی!!

behrooz

سلام کجایی داداش